...
Phân loại: V(136)23,V(136)24,895.9223
Tác giả: Bút Ngữ
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 1975
Mô tả vật lý: 190tr., 19cm
Tóm tắt: Tóm tắt tinh thần giác ngộ và hoạt động cách mạng của thanh niên Thái Bình trong những năm 1930. Tiêu biểu cho lớp thanh niên thời kỳ này có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Danh Đới, Vũ Trọng,...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2233_ Dem ve sang 3005 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm