...
Phân loại: 324.259707092
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 1974
Mô tả vật lý: 89tr.: ảnh chân dung, 19cm
Tóm tắt: Hồi ký viết về các đảng viên tiên phong trong những ngày đầu Đảng lãnh đạo cách mạng: Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Hới, Phan Đăng Lưu, Tô Hiệu...
Từ khóa: Nguyễn Hới

Tìm kiếm thêm