...
Phân loại: 959.704092
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1965
Mô tả vật lý: 91tr., 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nét chủ yếu về tinh thần chiến đấu bất khuất của một số chiến sĩ cộng sản tiền bối trước mặt kẻ thù như: Phạm Hồng Thái, Trần Phú, Lý Tự Trọng..
Từ khóa: Trần PhúLý Tự Trọng

Tìm kiếm thêm