Tìm thấy 10 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Tác giả: Lều Thọ Trình
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1968
  Nguồn tài liệu: Sách bộ
 • 2.
  Phân loại: 620.1076
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1971
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 3.
  Phân loại: 620.1
  Tác giả: Lều Thọ Trình
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1968
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 4.
  Phân loại: 620.1076
  Tác giả: Lê Văn Mai
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1971
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 5.
 • 6.
  Phân loại: 620.1
  Tác giả: Nguyễn Văn Nhậm
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 7.
  Phân loại: 620.1
  Tác giả: Lều Thọ Trình
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 8.
  Phân loại: 620.1
  Tác giả: Lều Thọ Trình
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1969
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 9.
  Phân loại: 620.10076
  Tác giả: Mukhin, N.V.
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 10.
  Phân loại: 620.1
  Tác giả: Lê Văn Quý
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
  Nguồn tài liệu: Sách tập