Tìm thấy 5 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 621.31
  Tác giả: Hoàng Hữu Thận
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1984
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 2.
  Phân loại: 621.31
  Tác giả: Hoàng Hữu Thận
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1984
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 3.
  Phân loại: 621.3
  Tác giả: Hoàng Hữu Thận
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1976
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 4.
  Phân loại: 621.3076
  Tác giả: Hoàng Hữu Thận
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 5.
  Phân loại: 6C2.1(075)
  Tác giả: Hoàng Hữu Thận
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1976
  Nguồn tài liệu: Sách in